Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

chcia?o ono samo z nieprzepart? si?? si? wyrwa?...

Baza wyszukanych haseł

Nie chciała, aby widział, że płacze. Była przecież tak dumna.

Musia?am mimo woli my?le? o jakim? porodzie.
Pomimo wszystkich bli by?am szcz??liwa jak jeszcze nigdy w ?yciu. Jeszcze p? godziny po
obudzeniu by?am jak w religijnym transie. " /75
W tym miejscu nale?a?oby wyra?nie podkre?li?, ?e trzeba nam mocno w?tpi?, czy w tym i
podobnych opowiadaniach rzeczywi?cie idzie o do?wiadczenie religijne. Ich oddzia?ywanie na
ksi??y i ?wieckich nie omija jednak "wychwalania 'prawdziwych' religijnych do?wiadcze?".
Ofensywa ruchu grupowo-dynamicznego, ktr? jest si? sk?onnym tak nazywa?, doprowadzi?a w
ci?gu zaledwie kilku lat do zalania obszarw Ko?cio?a psychotechnikami. Tak podsumowa? to
katolicki socjolog, Georg Kamphausen ju? w po?owie lat 80-tych: Jest oczywiste, ?e " w ostatnich
dziesi?tkach lat dokona?a si? powa?na zmiana w samorozumieniu 'chrze?cija?skiej wsplnoty', a
ktre to samorozumienie ukszta?towali ksi??a i proboszczowie poprzez swoje ??dania i oczekiwania,
odciskaj?c w ten sposb przypisywan? im rol? i pi?tno. W kazaniach przedstawia si? dzisiaj
'spo?ecznikw' oraz religijny wymiar spo?ecznego post?powania; 'nauki kandydatw do
ma??e?stwa' zamienia si? w 'partnerskie seminarium grupowo-terapeutyczne', opieka
duszpasterska, katecheza i przygotowanie do sakramentw otrzymuj? swj 'nowoczesny', aktualny
kszta?t w nowych pomieszczeniach uczelni (akademii) ko?cielnych lub ekumenicznych o?rodkach
dalszego kszta?cenia i grupowo-dynamicznych kr?gach dialogu. Wszystkie te starania ko?cio?a, ich
oferty nastawione s? w kierunku (. . .) 'kompleksowej' ?yciowej rzeczywisto?ci nowoczesnego
cz?owieka z wzrastaj?cym 'zr?nicowaniem' i rozproszeniem ich dzia?a? duszpasterskich i to
wszystko jedno, czy chodzi tu o duszpasterstwo m?odzie?y, w czasie urlopu i kuracji, wi?zienne,
szpitalne, zawodowe, czy o nastawienie ko?cio?a wzgl?dem potrzeb marginesu spo?ecznego." /76
Ku?nia kadr w Zurychu: dynamika grupowa dla ksi??y
Za jedn? z ku?ni kadr, w ktrej kszta?ci si? ludzi metodami grupowo-dynamicznymi uchodzi w
Szwajcarii seminarium nauczycielskie "Pestalozzianum" w Zurychu. Tutaj trenowano i trenuje si?
metod? grupowo-dynamiczn? nie tylko nauczycieli ale rwnie? i ksi??y. "Pestalozzianum" ju? w
roku 1975 w swojej publikacji "Informacje o grupowej dynamice i grupowej pedagogice" og?osi?o
artyku? o prbach grupowo-dynamicznych manipulacji ksi??y katolickich. Przedstawione s? tam
donios?e skutki, ktre wnosz? ze sob? metody grupowo-dynamiczne. Proboszczowie i duszpasterze
zostaj? prawdziwie, na nowo wychowani. W w/w artykule np. skar?y si? trener, ?e ksi??a wci??
boj? si? sobie nawzajem sprawi? bl - powinni si? zatem nauczy? wzmacnia? konflikty i otwarcie je
rozgrywa?. Powinni si? nauczy? swoje dotychczasowe wyobra?enia podda? pod w?tpliwo??; np. ?e
trener jest postrzegany jako autorytet lub ?e sami maj? ma?o inicjatywy do kszta?towania kursw.
Taka subtelna ingerencja w wyobra?enie autorytetu, je?eli raz si? ju? zdarzy, skutecznie
oddzia?ywuje nadal i z czasem b?dzie mia?a wp?yw rwnie? na inne obszary np. teologiczny,
szczeglnie gdy idzie o struktury ko?cielne. Nie jest trudno dalej sobie wyobrazi?, ?e uczestnicy
takich szkole? pr?dzej czy p?niej przestan? si? kierowa? autorytetem Ewangelii czy prawd wiary.
Pismo ?w., tradycja i Urz?d Nauczycielski Ko?cio?a zatracaj? swoje znaczenie i ust?puj? miejsca
prywatnemu i intuicyjnemu pojmowaniu religii i wiary. Ksi??a, ktrzy uko?czyli takie kursy b?d? si?
czu? w swojej parafii jak bezdomni i ch?tnie b?d? si? oddawa? swoim nowym uczuciom, my?lom
??cznie z "nowoczesnymi" figurami integracyjnymi.
Poprzez grupowo-dynamiczne ingerencje cz?owiek staje si? odci?ty od wszelkich swoich relacji
intymnych, prywatnych, rodzinnych, spo?ecznych i kulturowych - zostaje wyizolowany ze
spo?ecze?stwa i polegaj?cy na sobie samym jako rzekomo wyzwolona istota. Takie pojmowanie
(rzekomej) wolno?ci i niezale?no?ci w praktyce, czynach i w rzeczywisto?ci niszczy indywidualno??
i kultur?, poniewa? wszelkie wi?zi postrzega jako przymusowe i dlatego podlegaj?ce odrzuceniu.
Odpowiedzialno?? odczuwana jest jako ograniczenie. Tym samym cz?owiek jako istota spo?eczna
zostaje wyobcowany ze swoich naturalnych uwarunkowa?. W USA obserwuje si? ju? na podstawie
trzydziestoletnich do?wiadcze? negatywne wyniki metod grupowo-dynamicznych: tego rodzaju kursy
"przyczyniaj? si? do rozwodw, do akceptacji homoseksualizmu, do chorb i samobjstw." /78 Z
oko?o 10-letnim op?nieniem zosta?y te metody przeniesione z USA do Europy - pomimo
wszystkich ostrze?e? i negatywnych do?wiadcze?. Poniewa? rodzi si? podejrzenie, ?e rzeczowe
podstawy nie graj? ?adnej roli, dlaczego zatem ruch ten popierany jest z tak? moc? i tak ?ywotnie
dzia?a.
Niemieckie Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej i jego cele
Rozpatruj?c wp?yw metod grupowo-dynamicznych na prac? parafii trzeba powiedzie?, ?e za?o?one
w roku 1972 Niemieckie Stowarzyszenie Psychologii Pastoralnej odgrywa tu decyduj?c? rol?. W
Niemczech, Austrii i Szwajcarii te metody wyra?nie i w pierwszym rz?dzie wdro?one zosta?y do
duszpasterstwa mimo, ?e z r?nych stron zosta?y skrytykowane, wr?cz jako niepowa?ne i
niebezpieczne (por. rozdzia? "G?osy krytyczne"). W jednym z opisw z roku 1978 reklamuj?cych
niektre z psychotechnik okre?lane s? one jako "fachowo-naukowe": "Psychologi? pastoraln?
rozumie si? jako naukowo-fachow? pomoc dla wsplnot parafialnych w obliczu procesw
grupowo-dynamicznych, np.: procesy rywalizacji lub szukanie koz?a ofiarnego, harmonizacja lub
spychanie winy, - tak bardzo wp?ywaj? one na ?ycie parafii, ?e na na?ladowanie Jezusa Chrystusa
ju? nie zwraca si? w?a?ciwie uwagi i nie wprowadza w ?ycie, jak to opisuje historia biblijna o
synach Zebedeusza. Psychologia pastoralna otrzyma?a intensywne bod?ce do pracy grupowej
poprzez np. tematycznie i wewn?trzakcyjnie centrowan? metod?, przez terapi? Gestalt, analiz?